برنج به دو حالت یا روش بسته بندی میگردد

روش اول تا 2 کیلوگرم بصورت اتوماتیک توسط دستگاه بسته بندی توزین دار (2 توزین یا 4توزین)انجام میشود.

روش دیگر از 2 الی 50 کیلوگرم که توسط دستگاه کیسه پر کندو توزین انجام میشود که کیسه آماده زیردستگاه گرفته شده و برنج پس از وزن کشی به داخل کیسه ریخته شده و توسط نوار انتقال جهت دوخت سرکیسه انتقال می یابد.

بسته بندی برنج

تماس با کارشناس