خط کامل بسته بندی برنج

برنج به دو حالت یا روش بسته بندی میگردد

روش اول تا ۲ کیلوگرم بصورت اتوماتیک توسط دستگاه بسته بندی توزین دار (۲ توزین یا ۴توزین)انجام میشود.

روش دیگر از ۲ الی ۵۰ کیلوگرم که توسط دستگاه کیسه پر کندو توزین انجام میشود که کیسه آماده زیردستگاه گرفته شده و برنج پس از وزن کشی به داخل کیسه ریخته شده و توسط نوار انتقال جهت دوخت سرکیسه انتقال می یابد.

بسته بندی برنج