سبزیجات پس از پاک شدن ، ابتدا وارد دستگاه شستشو شده  و سپس وارد دستگاه نوار استیل آبگیر میگردد و آبکشی نهایی میشود.پس از آن توسط دستگاه آبگیر سانتریفیوژ ،  آب سطحی سبزیجات گرفته شده و کمی خشک میگردد و بعد به دستگاه خردکن سبزیجات انتقال یافته و خرد میگردد و نهایتا کار بسته بندی داخل ظروف انجام میشود.

سبزیجات تازه و سالاد

تماس با کارشناس