خط تولید جو و گندم ( پوست کنده و بسته بندی )

جو یا گندم ابتدا توسط بالابر به مخزن دستگاه پوست کن انتقال می یابند و داخل آن توسط سنگهای دوار سایش انجام شده و پوست از آن جدا میگردد.

گندم و یا جو پوست کنده شده جهت بسته بندی به دستگاه بسته بندی جهت توزین و بسته بندی انتقال می یابد.

خط تولی جو و گندم پوس کنده و بسته بندی